1. Inleidende bepalingen


1.1 Deze algemene handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in de online winkel www.cocochoco.cz. De winkelvoorwaarden definiëren de rechten en plichten van de verkoper (de exploitant) en de koper (klant, consument).

1.2 De exploitant van de online winkel www.cocochoco.cz is:

T.J.MAC s.r.o. Id. nr.: 08489891

Drahobejlova 2215/6, Liben, 190 00 Praha 9

1.3 Voor de onderstaande artikelen geldt het volgende: de verkoper is de exploitant van de online winkel www.cocochoco.cz. De koper is klant van de online winkel www.cocochoco.cz, waarbij geldt dat de koper een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan zijn. De koper - consument is iedereen die buiten zijn ondernemersactiviteit of buiten het kader van de zelfstandige uitoefening van zijn beroep een overeenkomst met de verkoper aangaat of anderszins met hem handelt. De klant die geen consument is, is een ondernemer. Iedereen die overeenkomsten aangaat die verband houden met zijn eigen bedrijf, de productie of een soortgelijke activiteiten of bij de uitoefening van zijn beroep, dan wel iedereen die handelt in naam of voor rekening van de ondernemer is een ondernemer.

1.4 Door de artikelen van de verkoper te bestellen, is de koper zich ervan bewust dat het bij sommige van de door de verkoper aangeboden artikelen om cosmetica gaat. Al deze producten zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan de gezondheid. De koper verklaart hierbij bekend te zijn met de manier, waarop deze artikelen correct gebruikt moeten worden. De verkoper is geenszins verantwoordelijk voor onjuist gebruik van cosmetica en de werking ervan. Onjuist gebruik betekent het gebruik in strijd met de informatie op het product en met de aanbevelingen van de fabrikant.

2. Artikelen bestellen, koopcontract sluiten


2.1 De koper bestelt artikelen uit het aanbod van de verkoper via het internetadres www.cocochoco.cz. De artikelen die in de catalogus van de webshop worden getoond, zijn geen aanbod, maar slechts een uitnodiging om een bod te doen. Het bod wordt door de koper ingediend door de bestelling te verzenden. De bestelling wordt geplaatst door het bestelformulier in te vullen en dat direct langs elektronische weg vanuit de omgeving van de webshop te verzenden. Voorwaarde voor de geldigheid van de elektronische bestelling is dat alle voorgeschreven gegevens en vereisten in het bestelformulier worden ingevuld. De verwezenlijking van de bestelling is niet afhankelijk van de registratie van de consument.

2.2 Door het bestel- of registratieformulier in het kader van de webshop www.cocochoco.cz in te vullen en te verzenden, geeft de koper de verkoper toestemming voor het verzamelen en archiveren van de persoonsgegevens van de koper en diens aankopen. Als de koper het niet eens is met het verzamelen en archiveren van zijn persoonsgegevens en aankoopgegevens, kan hij zijn weigering kenbaar maken door geen bestelling te plaatsen of zich niet te registreren. Alle activiteiten die samenhangen met de verwerking van persoonsgegevens voldoen volledig aan de voorwaarden die worden gesteld door de wetgeving, namelijk in wet nr. 101/2000 Coll., en dan met name § 5, lid 2, lett. b) en lid 6.

2.3 Door een bestelling te plaatsen bevestigt de koper dat hij deze algemene voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat. De bestelling is een aanbod om een koopcontract te sluiten. De verkoper bevestigt de ontvangst van een bestelling met een automatische e-mail. Dat houdt geen acceptatie van het aanbod in, maar slechts een bevestiging van de ontvangst van de bestelling. Vervolgens moet de verkoper de aanbiedingen uitdrukkelijk aanvaarden of afwijzen. De koopovereenkomst is gesloten, zodra de koper de uitdrukkelijke aanvaarding van de bestelling door de verkoper ontvangt, of bij een prijswijziging, als de bestelling van de koper door de verkoper wordt ontvangen is.

2.4 De verkoper heeft alleen het recht om een al bevestigde bestelling te annuleren, als de artikelen niet meer gemaakt of geleverd worden of op dat moment niet op voorraad zijn, of als er van een aanzienlijke prijswijziging sprake is. In deze gevallen is de verkoper verplicht contact op te nemen met de koper om een alternatieve oplossing af te spreken.

2.5 De verkoper is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van alle tentoongestelde artikelen. Alle artikelen worden getoond onder het voorbehoud dat ze niet meer in voorraad hoeven te zijn.

3. Leverings- en betalingsvoorwaarden


3.1 De bestelde artikelen worden door de verkoper naar het adres verzonden dat in de bestelling opgegeven is, en wel:

- binnen 1-3 werkdagen na bevestiging van de bestelling, als het een verzending onder rembours betreft, als alle artikelen in de bestelling op het moment van bestellen fysiek op voorraad zijn - binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling (bijschrijving op de bankrekening), als alle artikelen in de bestelling op het moment van bestellen fysiek op voorraad zijn - binnen 30 werkdagen na bevestiging van de bestelling als het om een zending onder rembours gaat als niet alle artikelen in bestelling op het moment van bestelling fysiek op voorraad zijn - binnen 30 werkdagen na ontvangst van de betaling (bijschrijving op de bankrekening) bij bestelling met vooruitbetaling, als niet alle artikelen in de bestelling op het moment van bestellen fysiek op voorraad zijn

De bovenstaande levertijden zijn vastgesteld, waarbij rekening gehouden moet worden met eventuele vertragingen die veroorzaakt worden, doordat de artikelen niet verkrijgbaar zijn bij de leverancier of doordat er een langere wachttijd is op grond van de productie van het artikel. De koper wordt altijd geïnformeerd over de status van de verzending. De geschatte (veronderstelde) tijd (als die bekend is) tot de verzending van artikelen die niet op voorraad zijn, staat op de website vermeld bij de productdetails.

3.2 Als de verkoper om welke reden dan ook de bestelde artikelen niet binnen de bovengenoemde termijnen kan verzenden, is hij verplicht de koper hiervan per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen. Hij zal dan een alternatieve manier van afhandeling van de bestelling voorstellen.

3.3 De verkoper is niet verantwoordelijk voor de vertraging of niet-levering van de zending als die veroorzaakt werd door de koper of de bezorgdienst. Bovendien is de verkoper verder niet verantwoordelijk voor de gevolgen, als de de bestelling via internet als gevolg van een onopzettelijke storing van de verbinding of door andere technische problemen vertraagd of niet bevestigd wordt.

3.4 De koper is verplicht de bestelde en verzonden artikelen naar behoren af te halen en de prijs voor de artikelen inclusief bezorgkosten op grond van de betaalwijzen te voldoen:

- contant (om de artikelen persoonlijk af te halen op het adres: (zie winkels en afgiftepunten) - door overschrijving naar een bankrekening - onder rembours (na ontvangst van de zending van de vervoerder of op het postkantoor) - online met een betaalkaart

3.5 De koper betaalt de artikelen tegen de prijs in de aanbieding geldt, en wel op het moment van verzending van de bestelling. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen zijn altijd geldig zolang de voorraad strekt, tenzij anders vermeld bij de artikelen. De kosten die verbonden zijn aan het verzenden van de artikelen komen altijd voor rekening van de koper, afhankelijk van de wijze van levering:

- GLS / DPD-koerier - Persoonlijk (op basis van de bevestigde bestelling en na een telefonische of e-mailbevestiging van het feit dat de artikelen gereedgemaakt zijn voor afhaling op het adres: (zie winkels en afgiftepunten)

3.6 Acceptatie van de artikelen wordt door de koper bevestigd door het begeleidende document te ondertekenen. De plaats van levering van de artikelen is het adres dat door de koper op het bestelformulier is opgegeven.

3.7 De koper krijgt de artikelen pas in zijn bezit door de koopprijs ervan naar behoren te betalen en door correcte ontvangst ervan.

3.8 De verzendkosten staan vermeld in bestelling, of wordt bij het bevestigen van de bestelling door een medewerker van de klantenservice gespecificeerd. In sommige gevallen kan de verkoper ook verpakkingskosten in rekening brengen. De verpakkingskosten staan in die gevallen vermeld in de bevestiging van de bestelling.

3.9 De kosten die de koper maakt bij het gebruik van communicatiemiddelen op afstand in verband met de totstandkoming van de koopovereenkomst (kosten internetverbinding, telefoonkosten), komen voor rekening van de koper.

3.10 Op 13 augustus 2005 trad een wetswijziging van de wet op de afvalstoffen in werking. Uit deze wetswijziging vloeien voor de fabrikanten en de verkopers van elektrische apparaten verplichtingen voort, en uiteindelijk ook voor de eindgebruikers. T.J. Mac s.r.o. neemt met betrekking tot alle producten de kosten van het voldoen van de recyclingbijdragen op zich en aan bespaart de klant daardoor geld (de recyclingbijdragen worden in de prijs van de artikelen verwerkt). Daarom wordt er geen recyclingbijdrage bij de uiteindelijke prijs gerekend.

3.11 De afbeeldingen die in de e-shop worden gebruikt, zijn slechts informatief en de geleverde artikelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving afwijken van de gepubliceerde afbeeldingen.

4. Opzegging van het koopcontract


4.1 De koper - de consument heeft volgens § 1829 paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek (Wet nr. 89/2012 Coll., Burgerlijk Wetboek, hierna "Handelsmerk") het recht om binnen 14 dagen schriftelijk of elektronisch het contract zonder opgave van redenen op te zeggen, op voorwaarde dat het koopcontract tot stand is gekomen met behulp van middelen voor communicatie op afstand. Om de overeenkomst op te zeggen kunt u het formulier voor opzegging van het contract gebruiken. Dat kunt u vinden op het volgende internetadres: HIER

4.2 Op basis van het gebruikte recht op opzegging van het contract moet het artikel overgedragen worden aan de verkoper of moet het hem toegezonden worden en wel binnen 14 dagen na opzegging, onbeschadigd, verpakt en beschermd tegen beschadiging tijdens het transport op dezelfde wijze, als waarop het tijdens levering beschermd was. De kosten verbonden aan het retourneren van artikelen komen voor rekening van de koper. De koper is verantwoordelijk voor de waardevermindering van het artikel, die veroorzaakt werd, doordat het artikel gezien de aard en de eigenschappen ervan anders werd gebruikt dan de bedoeling was. De verkoper is niet verplicht om beschadigde artikelen of artikelen in een dusdanige toestand die het onmogelijk of moeilijk maakt om ze door te verkopen, te accepteren. In dat geval ontstaat geen recht op opzegging van het contract.

4.3 Als de koper-consument hiertoe besluit, dient hij het onbeschadigde artikel zonder tekenen van gebruik of slijtage, naar de verkoper terug te zenden. De verkoper heeft uitsluitend recht op vergoeding van de werkelijk in verband met de terugzending van het artikel gemaakte kosten, als deze kosten ook werkelijk ontstaan zijn en als de verkoper deze kan aantonen.

4.4 In het belang van de ontwikkeling en de verbetering van diensten dient de verkoper als hij het koopcontract opzegt, een steekhoudende reden voor de opzegging of de reclamatie te geven (dit wordt niet door de wet niet geëist, evenmin als de verkoper dat als voorwaarde kan stellen voor teruggave van het artikel tegen de prijs van het artikel).

4.5 Nadat het contract is opgezegd, wordt het geld voor het artikel inclusief de portokosten/transportkosten aan de koper teruggegeven op dezelfde wijze, als waarop het door de koper voldaan werd of op een tevoren overeengekomen manier, en wel binnen 14 dagen na opzegging van het koopcontract. De verkoper is echter niet verplicht het geld terug te geven, voordat de koper het artikel aan hem overhandigd heeft of aangetoond heeft dat hij het artikel aan de verkoper teruggezonden heeft. Het teruggegeven bedrag zal gelijk zijn aan het verschil van de koopprijs, de door de verkoper werkelijk gemaakte kosten, gerelateerd aan de teruggave van het artikel en het bedrag dat overeenkomt met de vermindering van de waarde van het artikel die ontstaan is op de wijze die vermeld is in lid 4.2 van dit artikel. Het bedrag wordt verder verminderd met een bedrag dat de extra kosten voor levering van artikelen vertegenwoordigt als gevolg van de gekozen manier van vervoer en die anders is dan de goedkoopste wijze van de standaardlevering van het artikel zoals die door de verkoper aangeboden werd. Aan klanten uit Slowakije wordt uitsluitend het bedrag voor het artikel teruggegeven. Het geld voor verzending/vervoer kan niet worden teruggegeven. Een artikel kan niet onder rembours worden geretourneerd. Alle zendingen van deze aard worden onmiddellijk geweigerd en teruggezonden naar de afzender.

4.6 Op afspraak kan het terug te geven bedrag worden vervangen door het artikel te ruilen tegen een ander artikel met dezelfde waarde. Bij een zending die betrekking heeft op alleen het ruilen van een artikel mogen verpakkings- en portokosten in rekening worden gebracht.

4.7 Een artikel dat tijdens het transport beschadigd werd als gevolg van het feit dat het terug te geven artikel teruggezonden werd in een ongeschikte verpakking kan niet geruild worden en voor een dergelijk artikel kunt u uw geld niet terugvragen.

5. Reclamatiereglement


5.1 De klachtenregeling regelt de procedure en de basisvoorwaarden voor de reclamatie van gebreken aan artikelen en de indiening van aanspraken op de garantie door de koper (consument). De klachtenprocedure is onderworpen aan de bepalingen van wet nr. 89/2012 coll., van het burgerlijk wetboek en wet nr. 634/1992 coll., op de bescherming van de consumenten in de Tsjechische Republiek.

5.2 De garantietermijn voor natuurlijke personen (consumenten) bedraagt 24 maanden vanaf de datum van aankoop.

5.3 De koper dient op een van de hierna vermelde manieren een klacht in:

- per e-mail naar het adres: info@cocochoco.cz - persoonlijk op het adres: Námestí Trebízského 424, 25067 Klecany - per post - door een klachtenbrief te sturen naar het adres: Námestí Trebízského 424, 25067 Klecany

5.4 Elke ingediende klacht dient de volgende informatie te bevatten:

- het bestel- of factuurnummer, de naam en de soort van het te reclameerde artikel - een nauwkeurige beschrijving van de vastgestelde feiten en de manifestatie daarvan

5.5 De garantie is niet van toepassing op:

- mechanisch beschadigde artikelen, veroorzaakt door de koper - slijtage van de artikelen, veroorzaakt door het normale gebruik ervan - onjuist gebruik van het artikel, dat niet voldoet aan de manier die beantwoord aan de informatie in de gebruiksaanwijzing - zaken, waarbij onderhoud nodig is en de koper geen onderhoud heeft gepleegd - een defect bij een artikel dat tegen een lagere prijs verkocht werd als gevolg van dit defect - een defect dat werd veroorzaakt door een natuurramp, door weersomstandigheden of gewelddadige beschadiging

5.6 Wijze van afhandeling van de reclamatie:

- gratis verhelpen van het defect (reparatie) - artikel inruilen tegen een nieuw artikel - redelijke korting verlenen op de aankoopprijs (de klant zal het artikel verder blijven gebruiken in de wetenschap dat hetzelfde gebrek geen reden voor reclamatie meer is) - het recht om het contract op te zeggen

5.7 De verkoper dient de koper binnen 3 dagen na ontvangst van de klacht en de eventuele afwikkeling van de klacht per e-mail of telefoon te informeren, tenzij met de koper anders is overeengekomen.

5.8 Als de klacht als gegrond wordt aangemerkt, wordt de klacht binnen 30 dagen na de klachtdatum afgehandeld, tenzij de verkoper en de koper een langere termijn overeenkomen.

5.9 Als niet aan de reclamatievoorwaarden wordt voldaan en als niet de hand wordt gehouden aan de reclamatieprocedure volgens het reglement voor reclamatie, hoeft de klacht niet noodzakelijkerwijs te worden erkend. De verkoper heeft in dat geval het recht om van de koper een vergoeding te verlangen voor de kosten die hij in verband met de reclamatie gemaakt heeft.

6. Slotbepalingen


6.1 De koper bevestigt door zijn registratie in het e-commerce-systeem www.cocochoco.cz of door verzending van zijn bestelling, dat hij alle bovenstaande punten van de Algemene Voorwaarden volledig heeft doorgelezen en ermee instemt. De koper verklaart dat hij vór verzending van de zijn bestelling voldoende geïnformeerd is over deze handelsvoorwaarden.

6.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

6.3 Deze algemene handelsvoorwaarden zijn geldig vanaf 01 -01 -2019 en wel steeds in de versie waarin ze op de website van de verkoper - www.cocochoco.cz - op de dag van verzending van zijn aanbod vermeld staan.

6.4 Alle juridische relaties en geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderhevig aan het recht van de Tsjechische Republiek en zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van de Tsjechische Republiek. Eventuele geschillen tussen de verkoper en de koper kunnen ook langs buitengerechtelijke weg beslecht worden. In dat geval kan de koper (de consument) contact opnemen met de instantie voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals de Tsjechische handelsinspectie, of het geschil online via een speciaal ODR-platform beslechten. Meer informatie over buitengerechtelijke geschillenbeslechting vindt u hier. Alvorens over te gaan tot de buitengerechtelijke beslechting van een geschil, bevelen we de koper aan om allereerst contact met de verkoper op te nemen om de gegeven situatie op te lossen.

6.5 Alle foto', beschrijvingen van artikelen, het logo van de exploitant of andere teksten die op deze website worden weergegeven, zijn het intellectuele eigendom van de leidinggevenden van T.J.MAC s.r.o. en zijn dus onderworpen aan auteursrechtelijke bescherming in de zin van wet nr. 121/2006 Coll. Om deze reden is het illegaal om ze te verspreiden of er kopieën van te maken.